Pravila za posamezne volitve

Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) , 6. člena Odloka o izdajanju javnega glasila »Slamnik« (Uradni vestnik Občine Domžale št. 6/12 in 8/13) je Svet javnega zavoda Kulturnega doma Franca Bernika na predlog direktorice Javnega zavoda Kulturnega doma Franca Bernika na svoji 10. seji (korespondenčno) dne 23.2.2022 sprejel naslednja

PRAVILA
o izrabi oglasnega prostora javnega glasila Slamnik za predstavitev kandidatov in kandidatnih list ob razpisu volitev v Državni zbor RS, ki bodo dne 24. aprila 2022

V času volilne kampanje mora javno glasilo Slamnik ob razpisu volitev del prostora nameniti za predstavitev kandidatov in kandidatnih list. Odgovorna urednica mora vsem organizatorjem zagotoviti enake pogoje za objavljanje. 

V javnem glasilu Slamnik  bo vsem kandidatom oziroma kandidatnim listam na volitvah za poslanke/poslance Državnega zbora RS, ki bodo 24. aprila 2022, zagotovljena enakopravnost pri objavi volilnih propagandnih sporočil.

Objava bo omogočena v tretji (3) številki glasila Slamnik, ki bo izšla v petek, 25. marca 2022.

Posamezna kandidatna lista ima na voljo objavo enega (1)  oglasa, na osnovi sprejetega cenika pa ima na voljo 3 možnosti glede velikosti oglasa: 

CENIK VOLILNIH IN REFERENDUMSKIH OGLASOV POLITIČNIH STRANK IN LIST

velikost (širina x višina)

cena brez DDV

1/2 strani 260 mm x 182 mm / ležeče

305,00 eur

1/2 strani 128 mm x 368 mm / pokončno

305,00 eur

1/4 strani 128 mm x 182 mm

162,50 eur


Vlogo z naročilnico za objavo oglasnega sporočila, ki določa predvideno velikost in obliko oglasa, morajo oddati pooblaščeni organizatorji volilne kampanje do 14. 3. 2022  do 12. ure na uredništvo javnega glasila Slamnik, in sicer na naslov Kulturni dom Franca Bernika Domžale, Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale (s pripisom »volitve v DZ RS 2022«) ali na elektronski naslov urednistvo.slamnik@gmail.com

Pooblaščeni organizatorji volilne kampanje morajo končno obliko oglasa v izbranem in predpisanem formatu in z obvezno navedbo naročnika oglasa poslati po elektronski pošti na naslov urednistvo.slamnik@gmail.com do 21. 3. 2022 do 12. ure

O  vrstnem redu in mestu objave prispelih oglasov bo glede na velikost in možnosti oblikovanja posamezne strani v glasilu odločala tehnična urednica. 
Oglas bo objavljen pod pogojem predložitve dokazila o predhodnem plačilu najpozneje do 22. 3. 2022 do 12. ure.
Pravila bodo objavljena na spletni strani Občine Domžale ter v drugi številki javnega glasila Slamnik (izid 25.02.2022).

Predsednica Sveta javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale
Andreja Pogačnik Jarc, l.r.


KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA DOMŽALE
LJUBLJANSKA CESTA 61
1230 DOMŽALE

JAVNO GLASILO SLAMNIK

PRAVILA IZRABE OGLASNEGA PROSTORA:
1. GLEDE OBJAVE MESEČNIH SPOROČIL PREDSTAVNIKOV POLITIČNIH STRANK IN LIST
2. GLEDE OGLASNEGA PROSTORA IN OBJAV OB VOLITVAH IN REFERENDUMIH, 
3.  METODOLOGIJA DOLOČITVE CENE OGLASNIH SPOROČIL,
4.  POGOJIH ZA OBJAVO DRUGIH OGLASNIH SPOROČIL POLITIČNIH STRANK IN LIST

1. OBJAVE MESEČNIH SPOROČIL PREDSTAVNIKOV POLITIČNIH STRANK IN LIST
V vsaki številki glasila Slamnik je mogoča objava mesečnih sporočil predstavnikov političnih strank in list, ki delujejo s svojimi lokalnimi odbori na območju občine Domžale, ter izvoljenih predstavnikov v državnem zboru RS in evropskem parlamentu, če so bili izvoljeni na območju Občine Domžale.  Za omenjena sporočila je posebej določena velikost ( 1/6 strani), obseg in število znakov ter cena. Objava sodi med nekomercialna obvestila.

Politična stranka oziroma lista lahko zakupi v posamezni številki glasila Slamnik do največ 1/6 strani oglasnega prostora.

Pogoji za objavo in popusti:
Prispevki političnih strank in list bodo objavljeni v glasilu Slamnik na osnovi predhodno poslane naročilnice (najmanj 30 dni pred izidom posamezne številke) in pod pogojem predložitve dokazila o predhodnem plačilu najpozneje do 10 dni pred izidom posamezne številke glasila Slamnik.

Politične stranke in liste lahko predhodno naročijo in plačajo večje število objav svojih prispevkov (od 3 do 24 objav) in s tem uveljavijo dodaten popust, ki je obračunan v enaki višini, kot velja za komercialne propagandne oglase.

Dodatni popust za 3 objave (10 %), 4 do 8 objav (15 %), 9 do 12 objav (20 %) , 13 do 24 objav (25 %).

2. OGLASNI PROSTOR OB VOLITVAH IN REFERENDUMIH
V skladu s 5. členom Zakona o volilni kampanji je potrebno ob volitvah in referendumih sprejeti in objaviti pravila glede izrabe prostora v javnem glasilu.

V skladu s 6.d členom Odloka o izdajanju javnega glasila Slamnik, ki ga je sprejel Občinski svet Občina Domžale, mora v času volilne kampanje, ob razpisu volitev in referendumov, glasilo del prostora nameniti za predstavitev kandidatov in kandidatnih list, oziroma razglasov in sporočil glede vsebine referendumov. 

Odgovorna urednica mora vsem organizatorjem volilne oziroma referendumske kampanje zagotoviti enake pogoje za objavljanje, enakopravnost pri njihovi predstavitvi, kakor tudi predstavitvi njihovih programov in volilnih propagandnih sporočil.

Podrobnejša pravila za objave v skladu z zakonom, ki ureja volilno kampanjo, sprejme ob vsakokratnih volitvah in referendumih na predlog direktorja Svet zavoda Kulturnega doma Franca Bernika Domžale in so objavljeni na spletni strani javnega glasila Slamnik, spletni strani občine Domžale in v glasilu Slamnik. 

VSEBINA PRAVIL

Ob vsakokratnih volitvah/ referendumu se v podrobnejših Pravilih za izrabo oglasnega prostora javnega glasila Slamnik navede :
- datum volitev/ referenduma, 
- številka glasila Slamnika z datumom izida, v katerem bodo objavljena oglasna sporočila, 
- velikosti predvidenih oglasnih sporočil ( širina, višina) in njihova cena brez DDV
- rok za oddajo vloge z naročilnico z izbrano velikostjo oglasa,
- datum javnega žrebanja vrstnega reda in mesta objave oziroma način določitve mesta objave oglasnega sporočila,
- rok za oddajo oglasa s strani pooblaščenih organizatorjev kampanje s predpisanimi tehničnimi pogoji,
- rok za predložitev dokazila o predhodnem plačilu. 
Pri tem se upošteva, da imajo kandidati /kandidatne liste posameznih političnih strank in list oziroma organizatorji volilne ali referendumske kampanje po posebnem ceniku na voljo največ eno (1) oglasno sporočilo, ob lokalnih volitvah pa ima en (1) oglasni prostor na voljo tudi posamezni kandidat za župana/županjo.  

3. METODOLOGIJA DOLOČITVE CENE OGLASNIH SPOROČIL 
Cena oglasnih sporočil ob volitvah  in referendumih sodi med nekomercialna oglasna sporočila. Cena nekomercialnih obvestil predstavlja 50 % vrednosti cene komercialnih propagandnih oglasov, oblikovanih glede na velikost porabljenega prostora. Cena izhaja iz ekonomske cene glasila in pokriva vse lastne stroške, povezane z objavo.

CENIK VOLILNIH IN REFERENDUMSKIH OGLASOV POLITIČNIH STRANK IN LIST

velikost (širina x višina)

cena brez DDV

1/2 strani 260 mm x 182 mm / ležeče

305,00 eur

1/2 strani 128 mm x 368 mm / pokončno

305,00 eur

1/4 strani 128 mm x 182 mm

162,50 eur


Cenik je bil sprejet na seji Sveta zavoda 9. aprila 2021 in velja od 1. maja 2021. Cenik se spreminja ob vsakokratni spremembi cenika komercialnih oglasov.

Za oglasna volilna in druga sporočila se obračunava tudi DDV.

4. POGOJI ZA OBJAVO DRUGIH OGLASNIH SPOROČIL POLITIČNIH STRANK IN LIST
Registrirane politične stranke in liste lahko v glasilu Slamnik objavljajo strankarske razglase, obvestila, pozive, javne izjave in objave, komentarje, stališča, sporočila svojih izvoljenih predstavnikov in kandidatov, ter vsa druga oglasna sporočila, za katere plačajo komercialno ceno po veljavnem ceniku oglasov, malih oglasov in zahval v glasilu Slamnik. Velikost omenjenih oglasov je omejena na velikost ½ strani za posamezno številko glasila Slamnik,  Objave so mogoče izključno na notranjih straneh glasila po predhodnem obvestilu odgovorne urednice do dneva, določenega za izid glasila Slamnik.

SPLOŠNI POGOJI

Pogoj za objavo vseh drugih oglasov je predložitev dokazila o predhodnem plačilu računa, vsaj 5 delovnih dni pred izidom glasila Slamnik. 

Vsa volilna in oglasna sporočila oblikujejo v predpisanih velikostih naročniki sami, z obvezno navedbo naročnika oglasa, tako kot to predpisuje 7. člen Zakona o volilni kampanji.

Pravila je na predlog direktorice Cvete Zalokar – Oražem potrdil Sveta zavoda Kulturnega doma Franca Bernika, na seji 28.2. 2022

Predsednica sveta zavoda: 
Andreja Jarc Pogačnik, l.r.

  
Junij 2022
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30