Kofutnikova domačija

Oblikovan je vsebinski načrt Kofutnikove domačije

Občina Domžale je leta 2013 odkupila Kofutnikovo domačijo v Srednjih Jaršah, ki je vpisana v register nepremične kulturne dediščine pod evidenčno številko EŠD 25904 in ima status registrirane nepremične kulturne dediščine z namenom, da se domačija ohrani. Je ena redkih ohranjenih, deloma lesenih hiš, na območju občine Domžale, v 19. stoletju pa je bil tak stavbni tip v tem okolju prevladujoč.
V preteklosti je bilo kar nekaj pobud in aktivnosti, da bi se ta dragocena kulturna dediščina ohranila: leta 2008 je bila ustanovljena prva delovna skupina, narejen arhitekturni posnetek, dendrokronološko datiranje lesenih delov objekta, leta 2014 pa je bil narejen popis predmetov, ki so ostali za zadnjim lastnikom Lovrencem Giovanellijem. Učenci OŠ Rodica pod mentorstvom Vilme Vrtačnik Merčun so v letih od 2004 do 2016 naredili šest raziskovalnih nalog, ki vključujejo različne vidike življenja na Kofutnikovi domačiji. Življenjske zgodbe Kofutnikovih je mogoče uporabiti za interpretacijo načina življenja kmečko-delavske družine na obrobju Domžal v prvi polovici 20. stoletja.

Trenutno je Kofutnikova domačija prazna in nenaseljena. Občina Domžale jo je leta 2014 predala v upravljanje Kulturnemu domu Franca Bernika Domžale (KDFBD). S pridobitvijo posebnih sredstev za pripravo strokovnih in vsebinskih rešitev glede prihodnje funkcije Kofutnikove domačije je bila v februarju 2017 oblikovana strokovna komisija v sestavi: Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale; Zoran Vitorovič, predstavnik Občine Domžale, svetovalec župana za urbanizem; Andreja Jarc Pogačnik, pobudnica nakupa domačije, občinska svetnica; Vilma Vrtačnik Merčun, OŠ Rodica; Mojca Tercelj Otorepec, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Kranj (ZVKDS); Saša Roškar, ZVKDS; Cveta Zalokar, KDFBD in Katarina Rus Krušelj, KDFBD. Znotraj strokovne komisije je bila določena skupina za pripravo vsebinskega oziroma interpretacijskega načrta: Andreja Jarc Pogačnik, Saša Roškar, Vilma Vrtačnik Merčun in Katarina Rus Krušelj.

Kaj je interpretacija kulturne dediščine?
Interpretacija naravne in kulturne dediščine je eno od ključnih orodij za ohranjanje te dediščine in ker je sestavni del lokalne identitete, je interpretacija kot komunikacijski proces izjemno pomembna tudi za njeno ohranjanje.

Interpretacijo kulturne dediščine razumemo kot komunikacijski proces, s katerim želimo vplivati na miselni proces obiskovalca. Po Freemanu Tildnu, ameriškem začetniku teorije dediščinske interpretacije, je interpretacija neuspešna, če ne poveže tega, kar kaže ali razstavlja s tem, kar obiskovalec že nosi v sebi in kar lahko neposredno doživi. Glavni cilj interpretacije ni poučevanje, temveč zbujanje zanimanj. Interpretacija mora biti usmerjena v razkrivanje celote in ne le podrobnosti. Interpretacija za otroke ne sme biti le poenostavljena interpretacija za odrasle, temveč mora slediti drugačnemu pristopu, prilagojenemu otrokom, njihovim življenjskim izkušnjam in miselnemu razvoju.
Tudi v okviru sodobnega turizma je kakovostna interpretacija dediščine dobila izjemno velik pomen. Turizem na podlagi doživljanja naravne in kulturne dediščine dandanes ni več le ogledovanje, ampak je doživljanje in razumevanje. Brez kakovostne interpretacije si tega ni mogoče več zamisliti.

Zakaj je interpretacijski načrt pomemben za ohranitev Kofutnikove domačije?
Kofutnikovo domačijo je Občina Domžale odkupila z namenom, da jo ohrani zaradi njenega dediščinskega pomena in odpre za javnost, ki ji bo na ta način omogočano spoznavanje in doživljanje tako nepremične kot premične in nesnovne dediščine. V času odkupa je bilo zamišljeno, da bo domačija predstavljena in situ. Ker je s pozidavo neposredne okolice stanovanjske hiše z gospodarskim poslopjem prišlo do bistvenega krnjenja zunanjega prostora, ki je omogočal izvedbo aktivnosti za doživljanje domačije, so v tem trenutku aktualne pobude za prestavitev domačije na lokacijo, ki bi omogočala lažje upravljanje in izvedbo programov, to je Slamnikarski park v Domžalah.
KDFBD je v načrt dela v zvezi s Kofutnikovo domačijo zapisal, da bo pripravljen vsebinski načrt, v katerem bo Kofutnikova domačija obravnavana kot eko muzej. Ekomuzeji so danes najsodobnejša in tudi najbolj dognana oblika muzejev na prostem, ki nastajajo v lokalnih skupnostih z namenom, da bi ohranili in opozorili na tiste prvine dediščine, ki so glavni nosilci krajevne identitete in s tem odločilno prispevajo k ohranjanju skupinskega spomina krajanov. Ti muzeji namreč vplivajo na trajnostni razvoj lokalne skupnosti ter postajajo vzgojna in izobraževalna središča ter nasploh prispevajo k pozitivnemu odnosu do kulturne in naravne dediščine na območju delovanja. Z umeščanjem ekomuzeja in uporabo interpretacije bi sledili sodobnim principom na področju ohranjanja dediščine in posredovanja dediščinskih sporočil za sodobno življenje.

Osrednja in povezane teme
Pri pripravi vsebinskega načrta smo sledili priročniku Marjete Keršič Svetel z naslovom Strokovna izhodišča za smernice in standarde kakovosti na področju načrtovanja interpretacije dediščine podeželja. V načrtu smo zastavili odgovore na tri ključna vprašanja: Kaj hočemo, da obiskovalci izvedo? Kaj hočemo, da obiskovalci občutijo? Kaj hočemo, da obiskovalci storijo? Postavili smo izobraževalne, konservatorske, naravovarstvene, finančne, vedenjske in čustvene cilje.

Vsebinski načrt temelji na dokaj dobrem poznavanju tako stavbarskih elementov domačije kot življenjskih zgodb nekdanjih prebivalcev Kofutnikove domačije, ki so bile obdelane v šestih raziskovalnih nalogah OŠ Rodica pod mentorstvom Vilme Vrtačnik Merčun. Oblikovali smo osrednjo zgodbo Kofutnikove domačije, ki je osredotočena na življenjsko zgodbo Johana Giovanellija – Kofutnika, na katero se navezujejo ostale zgodbe: rejniška, slamnikarska, zgodbe prve in druge svetovne vojne, povojna zgodba, delavska in bivanjska zgodba.

V osrednji zgodbi interpretacije Kofutnikove domačije župan Johan Giovanelli pripoveduje o svojem življenju in življenju svoje družine. Osebno pripoved postavimo v konkretni prostor in čas s tem, da izpostavimo župana kot osebo, njegov fizični življenjski prostor, ki ga predstavlja prenovljena stanovanjska hiša, dojemanje sveta pa prikažemo skozi njegove oči. Tako lahko dosežemo, da se obiskovalec poistoveti z njegovo osebno pripovedjo, ki jo sestavljajo tudi druge povezane, že omejene zgodbe.

Interpretacijski načrt Kofutnikove domačije se ne ukvarja le s teoretičnimi temelji, temveč tudi konkretizira metode in tehnike interpretacije z vsebinsko ureditvijo prostorov in vsebinsko povezavo predmetov in zgodb, določi izvajalce in uporabnike ter mnogo drugih pomembnih dejavnikov za aktivno delovanje bodočega muzeja na prostem. Podrobneje o tem v naslednji številki Slamnika.

Delovna skupina za vsebino Kofutnikove domačijeFotografije in podnapisi:

 
Situacija v preteklosti in danes. Vir: Hausmeister, Maja, Kolbezen, Mateja, Rozenberger, Sabina, Smolič, Biserka. Prenova Kofutnikove domačije – seminarska naloga. Fakulteta za arhitekturo, 2008, str. 5 in 6


 
Kofutnikova domačija v Srednjih Jaršah okoli leta 1925 (arhiv OŠ Rodica)


Bo Kofutnikova domačija nov domžalski muzejski objekt?

Kofutnikova domačija je objekt profane stavbne dediščine, ki se nahaja v Srednjih Jaršah pri Domžalah in je vpisan v register kulturne dediščine (EŠD 25904).
Že pred leti je bil razglašen za kulturni spomenik regionalnega in mikrolokalnega pomena na področju etnologije. Njen lastnik je Občina Domžale, od leta 2014 pa je v upravljanju Kulturnega doma Franca Bernika Domžale, ki med drugim opravlja v naši občini tudi muzejsko dejavnost in varstvo kulturne dediščine. V obdobju zadnjih let smo glede na finančne možnosti izvajali le osnovno vzdrževanje objekta, opravili popis predmetov ter jih zaradi slabega stanja na objektu deponirali v primernejše začasne prostore za hranjenje.

O pomenu domačije
Kofutnikova domačija je eden redkih primerov leseno-zidane hiše z identiteto prepoznavnega dela zgodovinskega načina kmečkega življenja na omenjenem območju ter tako podaja informacije s področja stavbne zgodovine o gradbeno-obrtnih znanjih v preteklosti ter vsebinsko večplastnost z zgodbami iz lokalnega okolja: poudariti je tako mogoče povezavo s slamnikarstvom - nekdanjo pomembno dediščino tega obdobja, delavske zgodbe, vojne zgodbe, vpogled v življenje tistih, ki so tukaj živeli in delali itd. Nekatere med zgodbami še niso bile javno predstavljene, na primer rejništvo v antropološkem smislu, izseljeništvo ter življenje lokalne skupnosti, saj je bil lastnik Johan Giovanelli nekdanji župan Občine Jarše. Na splošno v domačiji najdemo vse tipične sestavine nekdanjega življenja malega kmeta na območju Domžal, ki sčasoma postane vse bolj odvisen od industrije.

O stavbi
Kofutnikova domačija je tradicionalno zasnovana v obliki stegnjenega doma, sestavljena iz leseno zidanega stanovanjskega in gospodarskega dela. Je ena redkih lesenih, delno zidanih še ohranjenih ostankov dediščine domžalskega območja. Ocenjena starost je med 200 in 250 leti, z dodatnimi raziskavami je možna ugotovitev, da je domačija še starejša. Najstarejši stanovanjski del ('hiša') je delno lesen oziroma sestavljen iz lesenih brun in delno zidan, v osrednjem zidanem delu so črna kuhinja, shramba, veža in kamra. Nato objekt preide v gospodarski del s hlevom, 'šupo' s svinjakom, straniščem na 'štrbunk' in lopo za orodje. Podstrešje je leseno z gankom na južni strani. Strešna kritina je bila prvotno slama.

Prva prizadevanja za ohranitev
V letih 2008 in 2009 je OŠ Rodica organizirala Iniciativni odbor za zaščito Kofutnikove domačije, v katerem so sodelovali predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Krajevne skupnosti Jarše-Rodica, Občine Domžale, Kulturnega doma Franca Bernika Domžale in OŠ Rodica. Rezultati delovanja tega odbora so bili: sprožitev postopka za razglasitev Kofutnikove domačije kot spomenika lokalnega pomena, aktivnosti v smeri odkupa nepremičnine ter organiziranje ogledov in raziskav. Na osnovi strokovnih ugotovitev je iniciativni odbor organiziral izvedbo nujnih gradbenih del za obnovo dimnika in lope, da se na objektu ni delala nadaljnja škoda. Največ vsebinskih raziskav o Kofutnikovi domačiji so opravili mladi raziskovalci OŠ Rodica pod mentorstvom Vilme Vrtačnik Merčun s šestimi raziskovalnimi nalogami. Leta 2007 je Saša Roškar izdelala strokovno nalogo z etnološkimi konservatorskimi izhodišči za prenovo domačije. Arhitekturni posnetek hiše so izdelale študentke Fakultete za arhitekturo (Mateja Kolbezen, Maja Hausmeister, Sabina Rozenberger in Biserka Smolič) pod mentorstvom prof. dr. Petra Fistra.

Odvija se novo poglavje ohranitve
V proračunu za leto 2017 je lastnica, Občina Domžale, za najnujnejša dela in pripravo idejnih izhodišč glede prihodnje usode objekta, zagotovila 20.000 evrov. Zato je v letošnjem letu Kulturni dom Franca Bernika Domžale takoj pristopil k akciji in kot upravitelj objekta oblikoval posebno strokovno skupino z nalogo, da do konca leta pripravi predloge rešitev glede možne obnove (objekt je po zadnjih strokovnih ocenah v precej slabem stanju), glede lokacije objekta (obstoječa lokacija je utesnjena, zato se preverja tudi možnost umestitve na druge lokacije, na primer v Slamnikarski park ob Občini Domžale in Slamnikarskem muzeju) ter njegove namembnosti in vsebine, ki bi bile vezane na obnovljeni objekt. Pri delu komisija aktivno sodeluje tudi z Zavodom za varstvo kulturne dediščine OE Kranj, kjer so v zvezi z objektom že pripravili usmeritve za ohranitev objekta.
Že pred poletjem so tako potekala pod nadzorom kranjskega zavoda dela pri urejanju okolice, odstranjevanje dela uničenega gospodarskega objekta ter odstranitve materiala iz okolice objekta.

V poletnih mesecih poteka izdelava idejne zasnove z oceno stroškov obnove z umestitvijo v prostor, h kateri so bili povabljeni trije različni izvajalci in bo jeseni predstavljena lastnici, Občini Domžale. Prav tako pa intenzivno deluje tudi posebna strokovna skupina, katere naloga je priprava interpretacijskega načrta in vsebinskih možnosti bodoče Kofutnikove domačije.


    
  

 
Februar 2018
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danes
(5)
08:00
POČITNIŠKA STOP MOTION DELAVNICA
delavnica
10:00
MEDVEDEK PADDINGTON 2
Paddington 2
družinska komedija
18:00
OBLIKA VODE
The Shape of Water
fantazijska drama
19:00
MAŠA GALA: KROMA (BARVA)
20:15
BREZ LJUBEZNI
Neljubov
drama
 
Poišči
 
Prireditve
 
Kino
 
Otroci
 
Galerija
 
Abonma
 
Muzej
 
Glasilo Slamnik
 
Založništvo
 
Info
 
Nakup vstopnic