Informacije javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv:
KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA DOMŽALE
Ljubljanska c. 61, 1230 DOMŽALE
T: (01) 722 50 50
F: (01) 722 55 55
E: info@kd-domzale.si

Odgovorna uradna oseba:
Jure Matičič, direktor
Datum prve objave kataloga:
1. 7. 2014

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
http://www.kd-domzale.si/

Druge oblike kataloga
tiskana oblika


2. Splošni podatki o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.1. Organigram in podatki o organizaciji

Kratek opis delovnega področja:
Kulturni dom Franca Bernika je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Domžale v letu 1998. Kulturni dom je organizator kvalitetnih in vrhunskih kulturnih ustvarjalnih dosežkov slovenskih ustvarjalcev in poustvarjalcev ter kvalitetnih kulturnih dogodkov in dosežkov ustvarjalcev in poustvarjalcev iz tujine. Žanrsko in raznoliko kulturno ponudbo organiziramo kot zaupanja vredno »blagovno znamko«, naravnano v prihodnost in temelječo na izhodiščih preverjenih vrednot.

Po odloku o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale se v zavodu lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
dejavnosti koncertnih in gledaliških dvoran in podobnih zmogljivosti,
dejavnost tonskih studiev,
dejavnost agencij za prodajo vstopnic,
posredovanje in organiziranje gledaliških, glasbenih in drugih kulturnih prireditev,
posredovanje, organiziranje likovnih razstav,
priprava in izvedba gledaliških, opernih ali plesnih prireditev, koncertov in drugih odrskih prireditev,
dejavnost skupin, ansamblov, orkestrov, ipd.,
združenja za izvajanje in pospeševanje umetniške dejavnosti,
dejavnost arhivov,
dejavnost muzejev,
varstvo kulturne dediščine,
kinematografska dejavnost,
snemanje filmov in video filmov,
radijska in televizijska dejavnost,
izdajanje knjig, časopisov in drugo založništvo,
fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
dejavnost restavracij in gostiln,
oddajanje v najem prostorov, strojev in opreme,
oglaševanje,
oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
Osnovna področja dela:
prireditveni program (gledališče, glasba, ples, prireditve za otroke)
Galerija Domžale - galerijski program
Mestni kino Domžale – art kino program
izdajanje osrednjega glasila občine Domžale »Slamnik«
Menačenkova domačija (objekt kulturne dediščine) – etnološki program
Slamnikarski muzej - stalna muzejska razstava »300 let slamnikarstva«
kulturno – vzgojni programi


Organigram


2.2. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:
Jure Matičič, direktor Kulturnega doma Franca Bernika Domžale, telefon: 031 322 551 ali (01) 722 50 50, elektronski naslov: jure@kd-domzale.si

2.3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Zakonske in druge podlage za delovanje
1. Odlok o ustanovitvi Kulturnega doma Franca Bernika Domžale
2. Odlok o izdajanju javnega glasila Slamnik
3. Odločbe Občine Domžale in pogodbe, sklenjene z Občino Domžale in Ministrstvom za Kulturo o financiranju KDFB oz. posameznih programov v določenem letu
4. Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (ReNPK14-17)
5. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
6. Zakon o zavodih (ZZ)
7. Zakon o medijih (Zmed)
8. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
9. Zakon o izvrševanju proračunov RS za določeni leti (ZIPRS)
10. Zakon o javnih financah (ZJF)
11. Zakon o računovodstvu (ZR)
12. Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
13. Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
14. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in podzakonski predpisi
15. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
16. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)
17. Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1)
18. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
19. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).
20. Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)
21. Kolektivna pogodba za javni sektor
22. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS
23. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS

Interni predpisi
1. Pravila Kulturnega doma Franca Bernika Domžale
2. Pravilnik o računovodstvu
3. Pravilnik o popisu
4. Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin
5. Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest
6. Pravilnik o delovnem času
7. Pravilnik o razporeditvi delovnega časa v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale
8. Izjava o varnosti z oceno tveganja
9. Požarni red
10. Ocena požarne ogroženosti
11. Načrt integritete
12. Ocena tveganja
13. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
14. Pravilnik o zagotavljanju varstva delavcev pred mobbingom
15. Pravilnik o oblikovanju cen vstopnic
16. Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov
17. Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu, ter odredbi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih proaktivnih substanc

2.4. Seznam strateških in programskih dokumentov

Seznam
1. Program in finančni načrt Kulturnega doma Franca Bernika Domžale za leto 2014
2. Program in finančni načrt Kulturnega doma Franca Bernika Domžale za leto 2013
3. Letno poročilo Kulturnega doma Franca Bernika Domžale za leto 2012, 2013
4. Program Kulturnega doma Franca Bernika Domžale za sezono 2014/15

2.5. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij
1. Javni razpisi v skladu z ZJN
2. Programski razpisi
3. Objava prostih delovnih mest
4. Drugi razpisi in povabila k sodelovanju
5. Cenik abonmajskih vstopnic
6. Cenik vstopnic za prireditve ter vstopnin v Galerijo Domžale, Slamnikarski muzej Domžale in Menačenkovo domačijo
7. Cenik pedagoškega programa
8. Cenik oglasov, malih oglasov in zahval v glasilu Slamnik
9. Cenik ponudb Kulturnega doma Franca Bernika vezanih na uporabo prostorov
10. Cenik ponudb Kulturnega doma Franca Bernika vezanih na uporabo prostorov Menačenkove domačije
11. Datumi izida glasila Slamnik v tekočem letu


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Del informacij je dosegljiv na spletnih straneh Kulturnega doma Franca Bernika Domžale. Fizičen dostop je možen po predhodnem dogovoru na sedežu zavoda, informacije pa so na voljo tudi v pisni obliki. Telefon: 722 50 50; e-pošta: info@kd-domzale.si


4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov
Pregledi prireditev in obiskovalcev po različnih kriterijih Podatki iz Letnih poročil Podatki o programu


5.Stroškovnik

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije bodo zaračunani materialni stroški (prepis v višini 3 EUR na stran, skenirani dokument 0,10 EUR na stran, fotokopija v višini 0,15 EUR za stran in pošiljanje elektronskega zapisa v višini 5 EUR za posamezni dokument ter stroški poštnine). Prosilec bo o višini stroška v naprej obveščen.


Jure Matičič
direktor

 
Maj 2024
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danes
(0)