Zgodovina glasila

Časopis SLAMNIK skozi zgodovino

Kakor življenje človeka je tudi življenje časopisa sestavljeno iz prijetnih in manj prijetnih dogodkov, različnih zgodb, vzponov in padcev ter sodelovanja ljudi, ki so ga ustvarjali, predvsem pa lokalne skupnosti, ki je bila vseskozi povezana z njegovim izhajanjem. Vsekakor je vseskozi prisotna želja njegovih ustvarjalcev in kreatorjev, da ljudem, ki jim je namenjen, posredujejo čim bolj aktualno, pošteno in vsebinsko informacijo ter različne zgodbe in portrete ljudi, ki so zaznamovali različna obdobja življenja in dela Občine Domžale. Tak je bil prav gotovo namen tistih, ki jih lahko štejemo za kreatorje predhodnikov današnjega Slamnika v preteklosti, skozi katero se bomo na kratko sprehodili.


Domžalec 1925 - 1959

Prvo glasilo nekoč bistveno obsežnejše občine se je imenovalo DOMŽALEC in je bilo namenjeno izključno obeležitvi posameznih praznikov oz. obletnic, povezanih s takratnim trgom. Izhajati je začelo v letu 1925, izšlo je pet številk, in sicer: 23. julija 1925 je kot nepolitičen list izšel v počastitev proslavljanja razglasitve trga Domžale. Tako je bil na prvi strani objavljen razglas Njegovega Veličanstva kralja Aleksandra I, ki je 9. aprila 1925 odločil, da se »vas Domžale v kamniškem srezu ljubljanske oblasti proklamuje v trg.« Kot izdajatelj je naveden Propagandni odbor v proslavo trga Domžale, ki so ga sestavljali urednik I. Stenovec in »oblasti odgovoren urednik« J. Menart.

V tem letu so izšle še štiri številke, in sicer: 28. julija z naslovnico Slamnikarske tovarne v Domžalah in povabilom na narodno igro Revček Andrejček; 1. avgusta 1925 s programom slavnosti ob razglasitvi trga Domžale; tretja številka, ki je izšla 6. avgusta, je imela naslovnico Domžalski dan, 21. avgusta 1925 pa je izšla zadnja številka, v kateri se je tedanji župan Anton Skok zahvaljeval vsem, ki so sodelovali pri slavnostih. V vseh številkah je bilo objavljenih tudi veliko propagandnih sporočil tedanjih tovarn in obrtnikov. V letu 1929 sta izšli dve številki, obe namenjeni ob proslavi otvoritve Godbenega doma Domžale; v prvi številki 16. julija je bil objavljen slavnostni spored, druga številka 27. julija je bila namenjena pregledu razvoja slovenske glasbe. Obe številki je izdal Reklamni odbor Pripravljalnega odbora za otvoritev Godbenega doma, oblastem odgovoren urednik pa je bil Rajko Kos iz Kamnika.

V letu 1934 je Domžalec izšel le 1. avgusta, namenjen pa je bil 50-letnici Godbenega društva, ki je bilo najbrž njegov izdajatelj, drugih podatkov ni.

25. julija 1935 je izšla številka glasila Domžalec ob 30-letnici Sokolskega društva v Domžalah. Izdajatelj takratnega Domžalca je bilo društvo Sokol, zanj je odgovarjal Skok Anton, urednik pa je bil Osovnik Tone.

Naslednja številka Domžalca je izšla že po drugi svetovni vojni, 10. julija 1959, izdalo ga je Turistično društvo Domžale, Redakcijski odbor so sestavljali: prof. M. Flerin, T. Ravnikar in J. Praprotnik. Na naslovni strani je prinašal osrednji spomenik padlim borcem NOB v Domžalah, namenjen pa je bil obeležitvi 40-letnice delavskega gibanja v občini Domžale, o čemer je osrednji prispevek napisal Zdravko Troha, v glasilu pa so bili objavljeni prispevki s področja industrijskega, komunalnega, kmetijskega, turističnega, kulturnega in športnega razvoja v občini.

Preden pa preidemo na zgodovino glasila Občinski poročevalec, v kar se je Domžalec preoblikoval, omenimo še, da je 29. avgusta 1954 izšla edina številka DOMŽALSKEGA VESTNIKA kot samostojnega časopisa. Vestniško gradivo je bilo zbrano v počastitev občinskega praznika in 70-letnice domžalske godbe. Pokrovitelj obeh proslav je bil narodni heroj tov. Franc Avbelj Lojko, predsednik LO MO Domžale. Uredil ga je uredniški odbor, vendar ni navedb imen, odgovorni urednik je bil Rode Venceslav, izdal pa ga je Propagandni odbor za proslavo občinskega praznika in 70-letnice domžalske godbe. Največ prostora so zavzeli dopisi o dejavnosti ustanov, društev in podjetij na območju LO – MO Domžale. Tudi tokrat ni šlo brez številnih reklamnih sporočil.


Občinski poročevalec 1962 - 1991

Nato je prišlo obdobje glasila OBČINSKI POROČEVALEC, ki je bilo deklarirano kot uradno glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva Domžale. Prva številka je izšla 5. novembra 1962. Njegov izdajatelj je bil na začetku Zavod za gospodarsko propagando Domžale. Naslovnica je prinašala naslednji prispevek:

»Srečno, z velikimi uspehi na pot!
To so naše želje ob prvi številki občinskega glasila, ki bo kot glasilo občinske organizacije SZDL seznanjala občane z življenjem in delom v domžalski občini.
Občinski poročevalec naj postane tesna vez . . » .

Urejal ga je Uredniški odbor, njegovi člani ob začetku niso bili navedeni, prvi urednik pa je bil Milan Flerin. Izhajal je vsakega prvega v mesecu, razen v juliju in avgustu. Cena je bila 20 dinarjev, tiskala pa ga je Tiskarna Toneta Tomšiča v Ljubljani. Cena se je postopoma povečevala - do 50 dinarjev, kolikor je stala 9. številka v letu 1967, nato je bila cena simbolična, od 10. številke dalje le 0,50 dinarjev.

Kasneje je glasilo izhajalo 25. v mesecu pod okriljem tedanje Delavske univerza Domžale. Pod vodstvom urednika Milana Flerina je Občinski poročevalec izhajal vse do aprila leta 1972. Majsko številko v tem letu je uredil Franc Gabrovšek, vmes tri številke Anton Pačnik, potem pa je uredništvo ponovno prevzel Franc Gabrovšek in urejeval časopis vse do 20. aprila 1973.

Od 20.julija 1973 je dobilo glasilo Občinski poročevalec novo vodstvo: glavni urednik je postal Karel Kušar, tehnični urednik pa Franjo Ravnikar. Občinski poročevalec sta urejala vse do 3. oktobra 1979, vmes so se v letu 1975 odločili, da bo časopis izhajal dvakrat mesečno, od leta 1976 pa časopis v vsa gospodinjstva v nekdanji občini Domžale prihaja brezplačno. 1. oktobra 1979 dobi tedanji Občinski poročevalec nov kolofon. Do tedaj so bili podatki o izhajanju vedno navedeni na prvi strani, od te številke dalje kolofon najdemo navadno na zadnji strani. Pomembna novost je, da ob glavnem uredniku Karlu Kušarju odgovorni urednik postane Matjaž Brojan, ki je s svojim novinarskim delom v naslednjih letih pomembno vplival na izhajanje in vsebino časopisa. Časopis še vedno izhajal dvakrat mesečno s posebnimi prilogami, ki so bile največkrat povezane z delom tedanje skupščine občine in izvršnega sveta (Delegatski obveščevalec), še vedno je v njem priloga Uradni vestnik, ki je pomemben del lokalnega glasila vse od njegovega začetka.

Od 10. septembra 1982 je glasilo urejala Vera Vojska kot glavna urednica, Matjaž Brojan pa je ostal odgovorni urednik. Tehnično je glasilo urejal Zdravko Lipovšek, za njim pa je delo nadaljeval Franc Mazovec, od leta 1990 je to delo do leta 2013 opravljal Janez Demšar. Časopis je še vedno izhajal dvakrat mesečno, skupaj z Uradnim listom kot prilogo (ki je prinašala uradne informacije, odloke in gradiva, povezana s Skupščino občine in Izvršnim svetom občine Domžale). Uradni list v okviru Občinskega poročevalca neha izhajati kot njegov del konec leta 1984. Časopis so pošiljali preko pošte. V začetku leta 1990 je časopis spremenil izdajatelja, od 2. številke dalje je kot izdajatelj navedena Občina Domžale. 17. aprila 1991 je glavni urednik postal znani domžalski kronist Stane Stražar, Matjaž Brojan pa je funkcijo odgovornega urednika opravljal do septembra 1991.


Slamnik 1991 -

Pomemben mejnik v zgodovini časopisa je povezan z datumom 21. marec 1991, ko je časopis zadnjič izšel kot Občinski poročevalec, številka 6-7, ki je izšla 17. aprila 1991, se je namreč že imenovala SLAMNIK in je septembra 1991 začela izhajati kot mesečnik.

Od septembra 1991 do novembra 1995 je Stane Stražar opravljal funkcijo glavnega in odgovornega urednika. Dada Brejc je kot odgovorna urednica s pomočnikom urednice Bogdanom Osolinom časopis urejala do konca leta 1996, za to obdobje so značilne tudi tako imenovane občinske strani, na katerih so uredniki posameznih novoustanovljenih občin (Lukovica, Moravče) obveščali svoje bralce o dogajanjih na območju svojih občin, vse dokler se niso odločili za samostojna glasila.

Glavni urednik Slamnika je v letu 1996 postal Bogdan Osolin, njegova pomočnica pa Marija Kavka - časopis Slamnik sta urejala do septembra 1999, ko je glavna urednica postala ponovno Vera Vojska, njena pomočnica je bila sprva Kristina Brodnik, kasneje pa Žiga Čamernik. Slamnik je začel izhajati na tri tedne.

Od aprila 2008 sta Slamnik, ki je ponovno postal mesečnik, urejali glavna urednica Tina Železnik por. Drolc ter pomočnica Mateja A. Kegel, ki je postala urednica 18. marca 2012, njen pomočnik pa je bil Janez Stibrič. V letu 2012 je Občinski svet Občine Domžale (na 13. seji, 12. aprila 2012) sprejel nov Odlok o izdajanju glasila Slamnik, v katerem je za izdajatelja določil Kulturni dom Franca Bernika Domžale. Na isti seji je sprejel tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale, v katerem je podrobneje opredelil pogoje imenovanja in razrešitve odgovornega urednika glasila Slamnik. Pomembno določilo, ki ga je sprejel Občinski svet se nanaša na imenovanje odgovornega urednika, ki ga direktor zavoda imenuje po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Domžale.

Leta 2013 je bila na osnovi javnega razpisa za urednico izbrana Špela Trškan, ki časopis ureja samostojno, vse do tedaj je lokalno glasilo urejal širši uredniški odbor. Jeseni leta 2013 je prenehala veljati dotedanja pogodbo za pripravo na tisk, tisk in distribucija, izveden je bil postopek javnega naročanja, ki je bil uspešno zaključen ob koncu leta, tako da je z novim izbranim ponudnikom pričelo izhajati glasilo z letom 2014. V tehničnem smislu se je z izborom nove tiskarne Delo, časopisno in založniško podjetje, ki izvaja tudi dostavo glasila, podoba glasila izboljšala, smo pa zaznali občasne težave z dostavo glasila, ki jo izvajajo s podizvajalcem podjetjem Izbira, d.o.o. Problem je definicija v Odloku o izdajanju javnega glasila Slamnik, ki določa, da glasilo prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Domžale, ne obstajajo pa natančni podatki o let-teh.


DOMŽALEC, OBČINSKI POROČEVALEC in SLAMNIK so in bodo ostali pomemben del zgodovine občine Domžale. Za opravljanje svoje vloge in poslanstva je glasilo prejelo številna priznanja, zlasti od organizacij in društev, še posebej pa je pomembna podelitev priznanja Občine Domžale v letu 1970 ter priznanje OF SLOVENSKEGA NARODA v letu 1970.

Ankete branosti še vedno kažejo, da imajo občani in občanke Domžal radi časopis SLAMNIK, ki izhaja brezplačno in prihaja v 13.000 gospodinjstev, poleg tega pa ima tudi nekaj sto naročnikov v drugih okoljih.

Vera Vojska, Cveta Zalokar 
Julij 2024
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31