Svet zavoda


SVET ZAVODA

Prvi Svet zavoda se je konstituiral na svoji prvi seji 12. novembra 1998 in so ga sestavljali dr. Marina Rugelj (predstavnica ustanovitelja) kot predsednica, Srečo Pirnat (predstavnik uporabnikov) in Milan Marinič (predstavnik zaposlenih), v. d. direktorja in takrat edini zaposleni v zavodu. Strokovni svet pa so sestavljali dr. Tomo Virk (predsednik), mag. Črtomir Frelih in Aci Bertoncelj (strokovna in zunanja sodelavca) ter Karel Leskovec in Miloš Starbek (predstavnika kulturnih društev). Občinski svet Občine Domžale je v začetku leta 2003 imenoval nove predstavnike v Svet zavoda, kar je pomenilo zamenjavo dosedanjih dveh članov za čas preostalega mandatnega obdobja Sveta zavoda. Tako je predsednik sveta postal Toni Dragar (kot predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje Občinski svet) njegov namestnik pa je bil Mihael Starbek (kot predstavnik uporabnikov, ki ga je na predlog Zveze kulturnih društev Domžale imenoval Občinski svet). Mandat prvega Sveta zavoda se je zaključil 12. novembra 2003, vendar do tega dne Občinski svet ni imenoval novih predstavnikov v Svet zavoda, ker se je pripravljal sprejem novega odloka o zavodu in s tem tudi spremembe v sestavi sveta zavoda. Kulturni dom Franca Bernika Domžale je na podlagi novega odloka o Kulturnem domu opravil konec leta 2003 volitve svojega predstavnika v Svet zavoda, Občinski svet Občine Domžale pa je v začetku leta 2004 imenoval svoje predstavnike v Svet zavoda. Novi svet zavoda se je konstituiral (za obdobje 5 let) 26. februarja 2004 v naslednji sestavi Katarina Rus kot predstavnica ustanovitelja, Viljem Majhenič kot predstavnik ustanovitelja, Mihael Starbek kot predstavnik zainteresirane javnosti, Toni Dragar kot predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje županja in Jure Matičič kot predstavnik delavcev zavoda. Svet zavoda je na osnovi 14. člena Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale za predsednika Sveta Kulturnega doma izvolil Tonija Dragarja, za namestnika predsednika pa Jureta Matičiča. Z novim mandatom Občinskega sveta Občine Domžale je le ta zamenjal svoje predstavnike v svetu zavoda. Katarino Rus je zamenjala Liljana Juhart Mastikosa, Tonija Dragarja pa Vera Vojska. Po tej zamenjavi je bila za predsednica sveta izvoljena Vera Vojska, namestnik je ostal Jure Matičič. Tako je Svet zavoda deloval v naslednji sestavi: Viljem Majhenič in Liljani Juhart Mastikosa (kot predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje Občinski svet), Vera Vojska (kot predstavnica ustanovitelja, ki jo imenuje župan Občine Domžale), Mihael Starbek kot predstavnik zainteresirane javnosti in Jure Matičič kot predstavnik delavcev zavoda. Mandat Sveta je trajal do 26. februarja 2009. Novi Svet zavoda se je konstituiral 27. februarja 2009. Glede na to, da Občina Domžale na poziv zavoda ni predlagala zamenjave dosedanjih članov, se je mandat njihovih predstavnikov podaljšal. Tako so Svet zavoda sestavljali: Liljana Juhart Mastikosa kot predstavnica ustanovitelja, Viljem Majhenič kot predstavnik ustanovitelja, Vera Vojska kot predstavnica ustanovitelja, ki jo imenuje župan ter Lojze Stražar kot predstavnik zainteresirane javnosti in Jure Matičič kot predstavnik delavcev zavoda. Na osnovi 14. člena Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale so za predsednico Sveta Kulturnega doma Franca Bernika Domžale izvolili Vero Vojska, za namestnika predsednice pa Jureta Matičiča. Z novim mandatom Občinskega sveta Občine Domžale jeseni 2010 je Občinski svet v začetku koledarskega leta 2011 zamenjal svoje predstavnike v Svetu javnega zavoda. Tako je Svet zavoda nadaljeval svoj tretji mandat v naslednji sestavi: Jožef Vunšek in Marjeta Kristan (kot predstavnika ustanovitelja), Draga Jerina Anžin (kot predstavnica ustanovitelja, ki jo imenuje župan), Lojze Stražar (kot predstavnik zainteresirane javnosti) in Jure Matičič (kot predstavnik zaposlenih). Na osnovi 14. člena Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale so za predsednika Sveta Kulturnega doma Franca Bernika Domžale izvolili Jureta Matičiča, za namestnico predsednika pa Drago Jeretina Anžin. Svet zavoda je na svoji seji 27. februarja 2014 ugotovil, da se mandat predstavnikov Občine Domžale v Svetu zavoda, ki so bili imenovani 18. 5. 2011, na osnovi dopisa Občine Domžale nadaljuje do odpoklica, prav tako je ugotovil, da so zaposleni v zavodu izvedli volitve svojega predstavnika 17. 2. 2014 in da je bila v Svet zavoda tako izvoljena Tina Kušar. Na seji so tako potrdili naslednje člane Sveta zavoda: Jožefa Vunška in Marjeto Kristan (kot predstavnika ustanovitelja), Drago Jeretina Anžin (predstavnica ustanovitelja, ki jo imenuje župan), Lojze Stražar (predstavnik zainteresirane javnosti) in Tina Kušar (predstavnica delavcev zavoda).
Občinski svet Občine Domžale je na 2. seji, 18. decembra 2014, sprejel Sklep o imenovanju predstavnikov občine v Svetu Kulturnega doma Franca Bernika Domžale in v Svet zavoda imenoval Špelo Kovič in Jožeta Vunška, kot predstavnico ustanovitelja pa je na isti seji sprejel Sklep o izdaji soglasja k imenovanju Andreje Jarc Pogačnik. Svet zavoda je na seji 27. februarja 2015 potrdil mandate novim članov sveta zavoda v V. mandatu in sicer: Jožefu Vunšku, Preserje, Kajuhova ulica 12, 1235 Radomlje in Špeli Kovič, Prelog, Stara cesta 6 a, 1230 Domžale kot predstavnikoma ustanovitelja - Občine Domžale; Andreji Jarc Pogačnik, Prešernova cesta 43, 1230 Domžale kot predstavnici ustanovitelja ter Alojzu Stražarju, Vir, Valvazorjeva 8, 1230 Domžale kot predstavniku zainteresirane javnosti. Predstavnica delavcev zavoda v svetu je Tina Kušar, Tacenska 121 d, 1000 Ljubljana. Na isti seji so za predsednico sveta zavoda člani izvolili ga. Andrejo Jarc Pogačnik.

Svet zavoda se je v letu 2018 sestal na 5 rednih sejah in 2. korespondenčnih sejah ter sprejel odločitve v skladu s svojimi pristojnostmi:

- Sprejel in potrdil Letno poročilo in zaključni račun zavoda za leto 2017,
- Sprejel in potrdil poslovno poročilo zavoda za leto 2017,
- Ocenil delovno uspešnost direktorice zavoda, sklep o določitvi njenega dopusta in soglasje k pogodbi o stvaritvi avtorskega dela za leto 2017,
- Sprejel spremembe programa dela in finančni načrt za leto 2017,
- Sprejel informacijo o polletnem poslovanju,
- Sprejel abonmajski program, program razstav Galerije Domžale, program Menačenkove domačije, Slamnikarskega muzeja in program drugih prireditev za sezono 2018/19,
- Sprejel in potrdil inventurni elaborat za leto 2017 in potrdil zapisnik inventurne komisije ter sprejel predlog za odpis zapadlih terjatev za leto 2017
- Se seznanil z Revizijskim poročilom o opravljeni notranji reviziji v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale,
- Sprejel spremembe cenika v Muzejski trgovini Slamnikarskega muzeja, , vstopnin in pedagoškega programa v Galeriji Domžale, organizacije kulturnih dni za šole in vrtce, cenika najema prostorov, vstopnine v slamnikarskem muzeju ter cenika malih oglasov, oglasov in zahval v glasilu Slamnik;
- Sprejel spremembe izhodišč za določitev honorarjev za prispevke v glasilu Slamnik in določitev cene posameznega izvoda časopisa Slamnik;
- Sprejel sklep o določitvi obsega in dinamiki izplačila sredstev delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2017,
- Sprejel predlog o izplačilu delovne uspešnosti direktorici za leto 2017 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in iz naslova nejavnih prihodkov
- Sprejel cenik abonmajskih vstopnic in vstopnic v prosti prodaji ter Popuste k cenam vstopnic za sezono 2018/19,
- Sprejel soglasje k navodilom o rokih za plačevanje obveznosti v breme finančnega načrta
- Sprejel finančni načrt in program dela za leto 2018,
- Seznanil se je s stanjem na objektu Menačenkove domačije in dopisom lastniku Občini Domžale,
- Sprejel Pravila za izrabo oglasnega prostora javnega glasila Slamnik ob volitvah in referendumih in metodologijo določitve cene oglasnega prostora; sprejel je tudi Pravila za predstavitev kandidatov ob volitvah v Državni zbor RS in ob volitvah župana ter članov OS Občine Domžale. 

SVET ZAVODA KULTURNEGA DOMA FRANCA BERNIKA DOMŽALE

Svet zavoda Kulturnega doma Franca Bernika Domžale je na 1. konstitutivni seji VII. mandata, ki je potekala 30. maja 2023 potrdil mandate članov Sveta Kulturnega doma Franca Bernika Domžale in sicer: 

Damjan HABE, predstavnik Občine Domžale imenovan na predlog županje,
Klavdija GREGORIN ŠTIFTAR, predstavnica Občine Domžale, 
Lena JEVNIK, predstavnica Občine Domžale,
Alojz STRAŽAR, predstavnik zainteresirane javnosti,
Lučka BERLOT, predstavnica delavcev zavoda.

Za predsednika Sveta zavoda so člani sveta izvolili DAMJANA HABETA, za podpredsednico pa KLAVDIJO GREGORIN ŠTIFTAR.  
April 2024
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30